Uslovi i odredbe

Sledeći uslovi i odredbe predstavljaju pravno obavezujući sporazum između klijenta i kompanije VEGA-M, u vezi sa uslugama koje pruža VEGA-M, Prevodilačke usluge. Korišćenjem usluga prevodioca, saglasni ste da budete obavezani ovim odredbama i uslovima korišćenja.

 

1. Zakazani rok za izvršenje prevođenja, način i format isporuke, naknade i način plaćanja će biti dogovoreni između VEGA-M, Prevodilačke usluge i klijenta kroz prihvatanje procena koje će biti poslate od strane prevodioca klijentu i koja će uključivati uslove poslovanja. Uslovi i odredbe biće na snazi sve vreme trajanja saradnje i u svim budućim poslovnim transakcijama.

 

2. Sve cene mogu biti podložne promenama: prevodilac zadržava pravo naplate dodatnih usluga koje se zahtevaju nakon što je procena  prihvaćena. Doplate mogu nastati ukoliko je prevod dokumenta veoma hitan ili ako dodatni trošak nastane iz nekog drugog razloga (npr. preporučena pošiljka, troškovi transporta, prekovremeni rad, itd).

 

3. VEGA-M,  Prevodilačke usluge nije obavezna da ispravlja greške ili propuste koji postoje u originalnom, izvornom materijalu i koji mogu da utiču na kvalitet isporučenog prevoda. VEGA-M,  Prevodilačke usluge neće imati nikakvu odgovornost za bilo koje promene u prevodu koje su napravila lica koja nisu njeni prevodioci.

 

4. Klijent ima 7 dana od dana prijema konačnog prevoda da obavesti VEGA-M, Prevodilačke usluge o  greškama ili propustima sadržanim u prevodu. VEGA-M, Prevodilačke usluge će potrebne korekcije izvršiti besplatno. Greške / žalbe moraju biti dostavljene na način koji tačno i jasno pokazuje njihovu prirodu.

 

5. Fakturisanje – plaćanje se vrši u roku koji je ranije dogovoren sa strankom.

 

6. Svi dokumenti za prevod smatraće se  poverljivim osim ako nije drugačije naznačeno od strane klijenta. Treće lice se može konsultovati u vezi sa konkretnom usko definisanom terminologijom, uz obavezu čuvanja poverljivih podataka. Prevod ostaje vlasništvo VEGA-M , Prevodilačke usluge do konačne isplate od strane klijenta.

 

7. Ako je prevod naručen a zatim otkazan, klijent će platiti sumu za sve usluge učinjene do tog trenutka.

 

8. Ako VEGA-M, Prevodilačke usluge nije u stanju da obavlja preuzete obaveze zbog okolnosti koje su izvan kontrole kompanije, kao što su požari, poplave i druge  više sile, dužnosti VEGA-M, Prevodilačke usluge se suspenduju za vreme trajanja tih okolnosti.