Sudski prevodilac (tumač)

Za pravne i službene potrebe neke dokumente mora da prevede i overi pečatom i potpisom sudski tumač za određeni jezik. Obično su to lični dokumenti, javnobeležnicke isprave, sudski dokumenti, svedočanstva, diplome, itd. Sudski tumač svojim pečatom garantuje da prevod u potpunosti odgovara originalu. Overeni prevod nije potrebno dodatno overavati kod javnog beležnika.

 

Nudimo usluge prevoda dokumenata sa overom sudskog tumača i to:

 

  • ličnih dokumenata (izvoda iz matične knjige rođenih; venčanih; umrlih; vozačke dozvole itd.)
  • javnobeležnickih isprava
  • svedočanstava i diploma
  • sudskih dokumenata (sudskih presuda, tužbi, žalbi, rešenja itd.)
  • medicinske dokumentacije
  • potvrda o nekažnjavanju
  • uverenje o bračnom stanju
  • sertifikata,

 

i svih ostalih dokumenata koji za pravne i službene potrebe moraju da prevedu i overe sudski tumači specijalizovani za određeni jezik.