Podaci o firmi

Poreski identifikacioni broj (PIB)

100081729

Matični broj

07933959

Pun naziv firme

„VEGA – M“ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O.

Broj poslovnog računa – Banca Intesa

160-15037-70

Skraćeni naziv firme

VEGA – M D.O.O.

Ime i prezime ovlašćenog lica

Aleksandar Milošević

Podaci o sedištu

Karađorđeva 30, 15000  Šabac

Datum osnivanja

31.03.1992.

Šifra delatnosti

8559